Algemene voorwaarden Videbimus

1      Inleiding en toepasselijkheid

1.1                 Deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle producten en diensten van Videbimus, een digitale nieuwssite van Lode Goukens.

1.2                 De Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van elke contractuele relatie (hierna “Overeenkomst”) tussen Videbimus en de bezoeker, gebruiker of deelnemer (hierna ook “Klant”, “hij”, “u/uw”), met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de Klant. Videbimus is niet gebonden door de Overeenkomst indien (sommige) van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zouden zijn. Videbimus en de Klant worden hierna afzonderlijk ook aangeduid als “Partij” en gezamenlijk als “Partijen”.

1.3                 De Algemene Voorwaarden worden aan de Klant ter beschikking gesteld vóór het afsluiten van de Overeenkomst op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame elektronische gegevensdrager.

1.4                 De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is beschikbaar voor de Klant op de relevante website van Videbimus (bv. videbimus.be en enchiridion.be, dan wel op de specifieke website). De Algemene Voorwaarden die de Klant aanvaardt op het moment dat hij de Overeenkomst aangaat zijn, behoudens  latere geldige wijzigingen, van toepassing op de Overeenkomst.

1.5                 De ernstige of herhaalde schending van deze Algemene Voorwaarden door de Klant geeft Videbimus, na verwittiging en (indien relevant) een herstelperiode, het recht om de Overeenkomst kosteloos, zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te beëindigen.

2      Intellectuele eigendomsrechten

2.1        De door Videbimus op haar websites of anderszins verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Videbimus of waarvoor zij het gebruiksrecht heeft. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking, exploitatie of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Videbimus.

3      Links naar andere websites

3.1        De websites bevatten meerdere links naar websites van derden waarover Videbimus zelf geen controle heeft. Het linken naar andere websites betekent dan ook niet noodzakelijk dat Videbimus deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze sites op enige wijze samenwerkt. Evenmin kan Videbimus bijgevolg enige waarborg over de geschiktheid, juistheid of volledigheid van deze websites geven. In de ruimst mogelijke mate toelaatbaar onder het toepasselijk recht, kan Videbimus nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites.

4      Algemene bepalingen inzake aansprakelijkheid

4.1     Algemene uitsluitingen

4.1.1  Behoudens in geval van bedrog, opzet of zware fout is Videbimus niet aansprakelijk voor:

·      schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die de Klant zou lijden in het kader van het bezoek aan de website;

·      telecommunicatiekosten die hoger dan verwacht of gebruikelijk zouden zijn, en dit ongeacht het door de Klant gebruikte medium.

·      eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in het netwerk.

4.1.2  In aanvulling op overige bepalingen inzake aansprakelijkheid onder de Overeenkomst, in de ruimst mogelijke mate toelaatbaar onder toepasselijk rechten en in elk geval met uitsluiting van bedrog, opzet of zware fout, zal de aansprakelijkheid van Videbimus onder de Overeenkomst voor elk geval beperkt zijn tot de vergoeding van directe schade ten bedrage van maximaal de waarde van de door de Klant betaalde bedragen onder Overeenkomst in het jaar voorafgaand aan het schadegeval dat aanleiding gaf tot de vordering tot aansprakelijkheid.

4.2     Derde-partij Dienstverleners

4.2.1  De Klant erkent dat (i) de werking van de website(s) of diensten of levering van producten mogelijks afhankelijk is van de diensten van derde-partijen, met inbegrip van, maar hiertoe niet beperkt, de hosting providers van de website, betaalplatformen en internet providers (“Derde-partij Dienstverleners”); (ii) Videbimus de foutloze en ononderbroken werking van deze Derde-partij Dienstverleners diensten niet kan garanderen; en (iii) Videbimus, behoudens bedrog, opzet of zware fout, niet aansprakelijk is voor enige schade die het gevolg is van het niet goed functioneren, fouten, vertragingen of andere problemen veroorzaakt door of in verband met deze Derde-partij Dienstverleners.

4.2.2  De Klant erkent en stemt er bovendien mee in dat (i) de website de Klant kan doorverwijzen naar de website van Derde-partij Dienstverleners (bijvoorbeeld voor de betaling); (ii) voor de Derde-partij Dienstverleners diensten mogelijks andere algemene voorwaarden gelden; en (iii) hij (indien van toepassing) de laatste toepasselijke versie van de algemene voorwaarden van deze Derde-partij Dienstverleners zal aanvaarden en naleven.

4.3     Oponthoud of onbeschikbaarheid van de website

4.3.1  Videbimus behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaandelijke kennisgeving de opbouw, de inhoud van haar website te optimaliseren of aan te passen. Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid, bv. door updates of aanpassingen gedurende max 2 werkdagen per voorval, kan dan ook, in de ruimst mogelijke mate toelaatbaar onder het toepasselijk recht, geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie vanwege Videbimus.

5      Verwerking van persoonsgegevens

5.1                 Videbimus verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de desbetreffende privacyverklaring op de website. De Klant verbindt zich ertoe deze grondig te lezen alvorens de websites en diensten van Videbimus te gebruiken en desgevallend een Overeenkomst aan te gaan.

6      Varia

6.1     Overmacht en veranderde omstandigheden

6.1.1  Videbimus is bevrijd van haar verplichting(en) krachtens de Overeenkomst waarvoor de nakoming blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. De nakoming van haar verbintenis is opgeschort voor de duur van de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming door overmacht. Zodra Videbimus kennis heeft of behoort te hebben van een oorzaak van onmogelijkheid tot nakoming, zal zij de Klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te brengen. Onder overmacht wordt onder meer begrepen, zonder hiertoe te zijn beperkt, oorlog of oorlogsgevaar, oproer of publieke opstand, brand veroorzaakt door een externe calamiteit, een in- of export embargo opgelegd door de overheid, overstromingen, internet storing of andere netwerkonderbrekingen, staking, uitvoeringsproblemen met/bij onderaannemers/Derde-partij Dienstverleners, sociale acties, algemene vervoersproblemen en elektriciteitsstoring, epidemieën en pandemieën.

6.1.2  Overeenkomstig artikel 5.74 Burgerlijk Wetboek (Wet houdende boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek) en niettegenstaande andersluidende algemene voorwaarden of andere contractuele bepalingen van de Klant, kan Videbimus de Klant verzoeken de Overeenkomst te heronderhandelen met het oog op de aanpassing of beëindiging van de Overeenkomst in geval van onvoorzienbare en ontoerekenbare veranderde omstandigheden die de uitvoering ervan voor Videbimus buitensporig bezwarend maken. Dit kan omvatten, zonder hiertoe te zijn beperkt: gewijzigde marktomstandigheden, stijging in redactionele-, personeels-, productie-, distributie- en/of ICT-kosten of kosten door of krachtens een (wijziging in) wetgeving of regelgevend kader.

6.2     Voorrang

Deze Algemene Voorwaarden werken aanvullend op eventueel specifieke voorwaarden van Videbimus. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de specifieke voorwaarden, primeren de specifieke voorwaarden.

6.3   Nietigheid, ongeldigheid of niet-toepasselijkheid

De nietigheid, ongeldigheid of niet-toepasselijkheid van een of meerdere bepaling  (of onderdelen daarvan) van deze Algemene Voorwaarden zal geenszins de geldigheid aantasten van de resterende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In dat geval zal de nietige, ongeldige of niet-toepasselijke bepaling (of de desbetreffende onderdelen) vervangen worden door een geldige bepalingen die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de Partijen voor die betrokken bepaling.

6.4     Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

6.4.1  Alle geschillen naar aanleiding van het gebruik van de website, producten of diensten van Videbimus of meer algemeen in het kader van de Overeenkomst, die niet minnelijk konden worden geregeld, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de rechtbanken te Antwerpen, met toepassing van het Belgisch recht (“toepasselijk recht”).

6.4.2  De Europese Commissie biedt aan consumenten een platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting. Consumenten kunnen hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank.

6.4.3  Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen 1980) is niet toepasselijk.

6.5     Wijzigingen

6.5.1  Videbimus behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer noodzakelijk in het licht van economische, juridische of andere criteria, omstandigheden of ontwikkelingen. Indien en voor zover wettelijk vereist zal Videbimus de Klant hierover informeren en desgevallend de mogelijkheid bieden om de Overeenkomst/Algemene Voorwaarden te beëindigen met een opzegtermijn van één maand. Bij gebrek aan tijdige opzegging wordt de Klant geacht de wijzigingen te hebben aanvaard en gaan de wijzigingen in na afloop van de termijn.

7      Specifieke voorwaarden Videbimus

7.1     Toepasselijkheid

7.1.1  Videbimus.be is een website van Lode Goukens waarop, naast de algemene bepalingen van de Algemene Voorwaarden ook deze specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Door zijn bezoek aan de website stemt de Klant stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden, ongeacht het gaat om een gratis bezoek aan de website dan wel een bezoek waarvoor op een of andere wijze wordt betaald aan Videbimus. Bij het registreren op deze website of het betalend gebruik ervan aanvaardt de Klant expliciet de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

7.2     Aansprakelijkheid

7.2.1  Videbimus streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt verder evenwel op risico van de Klant. Videbimus kan immers geen sluitende waarborg geven aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie.

7.2.2  De informatie op deze website wordt enkel meegedeeld ten informatieve titel en kan in geen geval beschouwd worden als advies. In de ruimst mogelijke mate toelaatbaar onder toepasselijk recht zijn wij bijgevolg nooit aansprakelijk voor schade die u zou menen te lijden als gevolg van een beslissing die u (mede) zou nemen op grond van deze informatie.

7.3     Gebruiksrecht

7.3.1  Onverminderd artikel 2 van de Algemene Voorwaarden en onder voorbehoud van de naleving van alle bepalingen van de Overeenkomst met inbegrip van de tijdige betaling, verleent Videbimus de Klant een tijdelijke, niet-exclusieve, persoonlijke en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de content van de website. Dit geldt tevens indien de Klant toegang verkrijgt tot o.m. betalende gedeelten of diensten van de website door middel van een login die hij ter beschikking krijgt van een derde, zoals bvb. zijn werkgever. In dat laatste geval verbindt de Klant er zich tevens toe deze Algemene Voorwaarden en desgevallend de tussen Videbimus en de derde (Klant) overeengekomen specifieke voorwaarden na te leven.

7.3.2  Dit gebruiksrecht op de content en de toegekende login mag niet worden gedeeld met andere personen of gelijktijdig op verschillende apparatuur worden uitgeoefend. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar aan derden, tenzij na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Videbimus.

7.3.3  Om fraude te detecteren behoudt Videbimus zich het recht voor om gepaste maatregelen te nemen conform de privacyverklaring en alle wettelijke vereisten en beperkingen. Bij vaststelling van fraude (bv. diefstal van wachtwoord of doorgifte van login) neemt Videbimus de gepaste maatregelen, in het bijzonder de volgende:

i) Waarschuwing

ii) Verplichting tot aanpassen van het wachtwoord

iii) Deactivatie van het abonnement.

7.3.4  Het opslaan van informatie van de website in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser. U mag wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privépersoon voor strikt persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op www.license2publish.be

7.4     Uw registratie

7.4.1  Voor sommige diensten aangeboden op onze website wordt de Klant ertoe uitgenodigd om zijn (persoons)gegevens mee te delen. De Klant verbindt zich ertoe om:

 a) correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier; en 

b) deze informatie bij eventuele wijzigingen onmiddellijk en spontaan te actualiseren.

 Videbimus behoudt zich het recht voor om, wanneer wij redelijke vermoedens hebben dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en/of de gevraagde (gratis of betalende) dienst te schorsen of te weigeren.

 c) met een registratie kan de Klant ook deelnemen aan community services op deze website, zoals commentaren geven bij artikels en bij aanbevelingen. Om de kwaliteit van die bijdragen te garanderen, kan er niet deelgenomen worden onder een schuilnaam. De Klant aanvaardt derhalve dat als gebruikersnaam zijn naam volledig of gedeeltelijk (voornaam en de eerste letter van de familienaam) zal worden gepubliceerd (voorbeeld: Jan Achternaam of Jan A.)

7.5     Algemene Abonnementsvoorwaarden

7.5.1  Abonnementsprijzen, kenmerken of voorwaarden

7.5.1.1              De prijzen voor de producten en diensten die wij te koop aanbieden in onze abonnementenshop zijn inclusief btw (indien van toepassing). De leveringskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

7.5.1.2              We behouden ons het recht voor om onze prijzen, ons aanbod, de verschijningsfrequentie of andere kenmerken van onze media of de voorwaarden van de Overeenkomst (hierna ook “abonnement”) te wijzigen.

7.6   Betalingen

7.6.1  Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek verkoopaanbod, worden abonnementen betaald via SEPA domiciliëring, online domiciliëring, overschrijving, kredietkaart of online betaling.

7.6.2  Het aanbieden van de betalingsmogelijkheden houdt geen enkele verbintenis in vanwege Videbimus dat het betaalsysteem feilloos, zonder storingen, onderbrekingen of fouten zou zijn. Behoudens in geval van bedrog, opzet of zware fout, is Videbimus dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, door het uitvoeren van een betaling.

7.6.3  U kunt enkel geldig op ons aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en erkent de privacyverklaring te hebben gelezen.

7.7                Algemene gedragsregels

7.7.1                U hebt enkel het recht om onze website en de content op onze website voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals o.m. het gebruik van (delen van) de website om advertentie-inkomsten te verwerven, of door content (gedeeltelijk) over te nemen) is in elk geval verboden.

7.7.2          U mag bovendien de normale werking van onze website niet hinderen, en u verbindt zich ertoe om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

(1)    Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Videbimus of van de auteurs, in ruime zin, wiens werken op onze website geplaatst zijn/worden;

(2)    Geen daden stellen die het gebruik van deze website door andere bezoekers hindert;

(3)    Geen spam of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze website;

(4)    Geen virussen of andere malware verspreiden;

(5)    Geen adblockers gebruiken of installeren, of op enige andere wijze reclame-uitingen of content weren op onze website.

(6)    De beveiliging van deze website niet ontwijken of hinderen, op welke wijze dan ook;

(7)    Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) deze website, zoals o.m. robots of spiders (behalve indien de bezoeker een zoekmachine is);

(8)    Voor (delen van) de websites waarvoor een registratie nodig is, de regels naleven m.b.t. “Registreren” en “Gedragsregels bezoekersreacties op artikelen” hieronder.

7.7.3          Bij grove niet-naleving van een of meer van deze gedragsregels en na een uitdrukkelijke waarschuwing en (indien relevant) een herstelperiode, behouden we ons het recht voor om de Klant de toegang tot onze website of diensten te weigeren en, indien van toepassing, de Overeenkomst kosteloos en zonder gerechtelijke tussenkomst stop te zetten.

7.8                Specifieke gedragsregels mbt. bezoekersreacties en mbt. interactiviteit op Videbimus.be

7.8.1          Bij het plaatsen van reacties op Videbimus.be gelden een aantal voorwaarden welke hieronder staan opgesomd en welke Videbimus steeds te goeder trouw en onderbouwd toepast:

§  U dient zich vooreerst te houden aan de wettelijke regels en de algemene fatsoensnormen. U reageert in de eerste plaats op het artikel, niet op elkaar. We vragen dat u onderbouwde reacties plaatst, uw eigen mening geeft en argumenten aanbrengt, geen slogans.

§  Daarnaast zijn er zaken die redelijkerwijs niet thuishoren in een ernstige discussie en die reden kunnen zijn om maatregelen te nemen. Uw bericht kan om die reden verwijderd worden of we kunnen ervoor zorgen dat uw bijdragen voortaan pas na nalezing door een moderator op onze site verschijnen. Indien ook dat niet helpt, of indien uw account enkel bestaat om de regels te omzeilen, kunnen we overgaan tot een definitieve blokkering. U kan in dat geval geen reacties meer plaatsen.

§  U bent verantwoordelijk voor de reacties die u online plaatst; dit geldt zowel voor teksten, foto’s, muziek als audiovisueel materiaal. De publicatie van uw reactie impliceert niet dat Videbimus die mening ook deelt of ondersteunt.

§  Volgende zaken tolereert Videbimus in elk geval niet:

Het aanvallen, vernederen of op andere wijze zwart maken van andere websitebezoekers/Klanten;

Reacties die een uiting zijn en/of aanzetten tot rassenhaat, racisme, negationisme en discriminatie, van welke aard ook;

Te dominante aanwezigheid in de reacties, met als enig doel andere websitegebruikers/Klanten te provoceren of te intimideren;

Bedreigingen, al dan niet fictief, aan het adres van de andere websitebezoekers, van Videbimus en haar redactie (hierna “redactie”) of van publieke personen. Hiervan zal desgevallend aangifte worden gedaan en uw gegevens kunnen in dit verband worden overgedragen aan de politie;

Niet-inhoudelijke reacties en reacties die niets met het onderwerp van het artikel te maken hebben;

Vulgair taalgebruik of berichten in een andere taal dan het Nederlands. Korte quotes in andere talen kunnen wel;

Het oneindig herhalen van een reactie met dezelfde strekking en/of het knippen en plakken van een reactie en het bevuilen van de reacties;

Nietszeggende reacties als ‘hallo’, ‘pfff’, enz. met als doel uw stempel te drukken en vooral uw eigen reactie terug te willen zien, alsook persoonlijke anekdotes die op geen enkele manier argumenten aanbrengen en die redelijkerwijze geen bijdrage leveren aan het debat;

Het plaatsen van privé-gegevens van uzelf of van anderen.

Reacties die enkel bestaan uit een link naar een website. Vertel andere websitebezoekers wat u gelezen hebt en waarom u het interessant vond en plaats daarbij dan de link naar het oorspronkelijke document;

Het plaatsen van reacties in hoofdletters, dit wordt immers als schreeuwerig ervaren;

Reacties die het privéleven of de goede naam van anderen aantasten;

Stalking, lasterlijke reacties, scheldpartijen, grove beledigingen;

Reacties strijdig met de openbare orde en de goede zeden;

Het publiceren van pornografische afbeeldingen en uitingen van pedofilie;

Reacties die een vorm van reclame uitmaken;

Inbreuken op intellectuele rechten van Videbimus of anderen;

Hacken of poging tot hacken van onze websites;

Spamming;

Reacties die een bedreiging inhouden;

Reacties waarin redelijkerwijs niet fatsoenlijk wordt omgegaan met (de mening van) anderen.

7.8.2          Correct Nederlands

Videbimus vraagt van u een inspanning om correct Nederlands te gebruiken, zodat anderen ook kunnen begrijpen wat u schrijft. Controleer dus uw bijdrage voordat u ze plaatst.

7.8.3          Blokkeren

§  Als de inhoud van een reactie omwille van een schending van bovenstaande gedragsregels ontoelaatbaar is, zal ze verwijderd worden.

7.8.4          Algemene principes

De beslissing om een reactie te wijzigen of te schrappen gebeurt door de redactie van Videbimus op basis van voormelde gedragsregels.

Het online plaatsen van een reactie houdt geen inhoudelijke goedkeuring door de redactie in. De neergeschreven mening blijft voor rekening van de auteur.